މަރުޙަބާ

އެމްވީ ސްޓަޑީ ގައިޑްގެ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ސެކްޝަނަށް މަރުޙަބާ. މި ވެބްސައިޓަކީ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ކިޔަވާ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރު ކުރެވޭ ވެބްސައިޓެކެވެ. ސައިޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.