ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސިޔަރަތު

Ramadan Kareem
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ ދުޢާއާއި ތަހުނިޔާ މިސައިޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އަރިސް ކުރަމެވެ. މި މަތިވެރި މައްސަރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ ކީރީތި ރަސޫލާގެ ސިޔަރަތު މި ސައިޓު މެދުވެރިކޮށް މިސައިޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ފަރާތް ތަކަށް ގެނެސްދިނުމަށެވެ.

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

Biography of Prophet Muhammad (Peace be upon him)